Životodárná tůň | Obojživelníci | Areál zdraví | Regulace koryta řeky | Pro děti

Po levé ruce už nás vítá lesopark, takže bychom snadno přehlédli malou tůňku, která přímo pod námi pulzuje životem, zatímco nešťastnou říčku Litavku za našimi zády svírá betonové koryto.

Životodárná tůň

Tůň v sousedství lučního lada vypadá sice nenápadně, ale pro mnoho živočišných druhů představuje nesmírně cenné stanoviště nezbytné pro jejich rozmnožování. Čím je tedy tento typ vodní plochy jedinečný? V mělké nádržce se voda, která je doplňována průsaky a srážkami, snadno prohřívá. Pozvolné břehy porostlé vegetací poskytují drobným živočichům cenné úkryty a neohrožují je zde ryby, které dominují ostatním rybníkům v lesoparku. Ryby totiž představují pro obojživelníky a zejména jejich larvy jednak potravní konkurenty, jednak velmi nebezpečné predátory, kteří požírají nejen jejich vajíčka a larvy, ale zejména v případě čolků i dospělé jedince. Přikrmování ryb zhoršuje kvalitu vody a velcí kapři a býložravé druhy navíc likvidují litorální porosty, popřípadě kalí svým rytím ve dně vodu, a znemožňují tak rozvoj vodních rostlin.

Obojživelníci

Voda je pro rozmnožování obojživelníků nezbytná. Celý jejich reprodukční cyklus, při kterém se promění z vajíčka v dokonalou zmenšeninu dospělého jedince, probíhá ve vodním prostředí. Teprve potom se vydávají z vody na souš.

Čolci

Čolek obecný

Čolci k rozmnožování využívají stojaté vody, nejlépe zarostlé litorální vegetací (a to jak ponořenou = submerzní, tak vynořenou = emerzní). Vzhledem ke zranitelnosti dospělců a zejména pak jejich larev se s nimi dnes již prakticky nesetkáme ve větších vodních nádržích, které jsou vesměs využívány k chovu ryb a v nichž zarostlé mělčiny nenajdeme.

Čolci zimují v úkrytech na souši, některé druhy i ve vodě. Páření a kladení snůšek probíhá zhruba od začátku března do konce dubna, a to výhradně ve vodě. Dospělí čolci pak po nějakou dobu ještě setrvávají ve vodě a poté vyhledávají suchozemské prostředí.

Samička nakladená vajíčka pečlivě po jednom lepí pomocí zadních nožek do listů vodních rostlin. Vylíhlé larvy jsou od počátku dravé (stejně jako jejich rodiče) a živí se převážně drobnými bezobratlými živočichy, i když ty vzrostlejší nepohrdnou ani drobnými obratlovci včetně svých menších sourozenců. K proměně (metamorfóze) v malé čolky dochází v závislosti na mnoha faktorech, jakými jsou druh čolka, nadmořská výška, teplota vody, počasí nebo dostupnost a množství potravy v období zhruba od června do počátku září. Po metamorfóze žijí na souši. Pohlavně dospívají zhruba po třech letech.

V suchozemské fázi života obývají čolci vlhká stanoviště, kde se živí drobným hmyzem, pavouky, svinkami a malými červy. Do vody opět vstupují buďto za účelem zimování, popřípadě až brzy na jaře zplodit novou čolčí generaci.

Čolek horský

Na území lesoparku byl zaznamenán výskyt dvou silně ohrožených druhů – čolka obecného a čolka horského. Samci obou druhů mění v době rozmnožování velmi výrazně svůj vzhled – zatímco u čolka obecného se jim vytvoří na hřbetě i ocasu vysoký kožní hřeben, samci čolků horských mají často až jasně modré zbarvení s nízkým, žlutočerným hřebínkem, táhnoucím se středem zad od zátylku až ke špičce ocasu. Břišní strana těla je u čolka horského výrazně žlutooranžově až sytě oranžově zbarvena. Bříško u čolka obecného je nevýrazně žlutooranžové, někdy se skvrnami. Samičky obou druhů jsou méně nápadné, bez kožních hřebenů a ani jejich zbarvení se ve srovnání se suchozemskou fází života příliš nemění.

Ropuchy

Ropucha obecná

V lesoparku byl prozatím potvrzen výskyt ropuchy obecné. Ropuchy obývají především suchozemské prostředí, a to často ve značné vzdálenosti od vodních nádrží, kde se hromadně soustřeďují pouze v době páření a kladení snůšek, což bývá nejčastěji v průběhu měsíců března až dubna. Pokud musejí ropuchy při přesunu k vodním nádržím překonávat silnice, jsou jich ohromná množství usmrcena projíždějícími automobily.

Samička klade velké množství vajíček. Vajíčka jsou pospojována do dvou dlouhých šňůrek, které se dobře zachycují blízko pod hladinou ve vodní vegetaci či potopených větvích. Tak mohou být vajíčka lépe vystavena slunečním paprskům a jejich vývoj probíhá v prohřáté vodě úspěšněji a rychleji. Jedna samička může naklást najednou až několik tisíc vajíček, ze kterých se zhruba za dva týdny vylíhnou pulci. Pulci se pohybují po nádržích v obrovských černých hejnech. Metamorfóza pulců probíhá u ropuchy obecné nejčastěji během června, kdy miniaturní ropušky v obrovských počtech opouštějí vodu. Dospělosti se však dožívá pouze mizivé procento z nich.

Na souši se ropuchy živí červy, plži, svinkami, pavouky a hmyzem. Na lov se vydávají v noci, přes den jsou ukryty v dírách či pod kameny.

Skokani

Na území lesoparku se můžeme setkat se třemi druhy skokanů – skokanem hnědým, skokanem zeleným a skokanem štíhlým, který se zde v posledních letech nově objevil. Zatímco skokan hnědý a skokan štíhlý obývají kromě období kladení snůšek suchozemské prostředí, tráví skokan zelený většinu svého života ve vodě nebo v její bezprostřední blízkosti. Skokan hnědý a skokan zelený zimují většinou ve vodě, a to jak v potocích, tak na dně nádrží. V tomto období pokrývají spotřebu kyslíku pouze tzv. kožním dýcháním, což jim umožňuje tenká a bohatě prokrvená pokožka.

Specifické hlasové projevy samečků ohlašují dobu páření, která probíhá u skokanů hnědých a skokanů štíhlých časně na jaře, mnohdy ještě před úplným roztátím sněhu a ledu. Samice pak kladou do sluncem prohřátých mělčin vajíčka v kulovitých shlucích, které po nakladení silně nabobtnají a v průběhu vývoje vyplouvají ode dna k hladině. Zatímco skokani hnědí kladou snůšky hromadně, a ty pak tvoří na hladině velké kompaktní „koláče“, přichycují samice skokanů štíhlých snůšky jednotlivě k vegetaci nebo ponořeným větvím, a ty jsou pak stéblem nebo větvičkou jakoby propíchnuty.

Jak už jméno napovídá, skokani mají silně vyvinuté zadní nohy, což jim umožňuje například v případě skokana štíhlého skákat až do vzdálenosti větší než jeden metr, ale také dobře plavat a potápět se. Kromě mnoha dalších negativních faktorů jsou skokani v současné době ohrožováni vysušováním krajiny a zejména pak neustálým úbytkem vhodných reprodukčních ploch, kde by jejich larvy nebyly ohroženy hlavně předimenzovanou rybí obsádkou.

Skokan hnědý


Skokan zelený


Skokan štíhlý

Plazi

Zmije obecná

V prostoru lada se můžeme setkat také s některými druhy plazů. Kromě ještěrky obecné, slepýše křehkého a užovky obojkévé je zde prokázán i výskyt kriticky ohrožené zmije obecné. Navzdory obecným představám o zmijích jako obyvatelích vyprahlých prosluněných strání jim vlhké prostředí rozhodně nevadí – naopak zdejší luční lado pro ně představuje ideální stanoviště.
I když je zmije obecná jediným jedovatým hadem žijícím u nás a budí tak ve většině lidí až panickou hrůzu, je to had velice plachý a před člověkem se vždy raději skryje. Uštknutí tak hrozí pouze ve výjimečných případech, kdy na hada šlápneme. Pro zdravého dospělého člověka by navíc uštknutí zmijí nemělo představovat významnější problém. Jiná je ovšem situace u malých dětí, lidí starých nebo nemocných.

Vegetace

Zblochan vzplývavý

Tůňka zarůstá zblochanem vzplývavým, mokřadní travou z čeledi lipnicovitých. Tato vytrvalá, řídce trsnatá tráva byla lidmi dříve vyhledávána, protože poskytuje jedlé obilky. Ty se vařily a připravovala se z nich kaše. Také je bylo možno semlít na mouku, ze které se pekl chleba. V Evropě byl zblochan ekonomicky významnou rostlinou ještě v 19. století.

Zblochan vzplývavý Původně vlhké louky, jakou je zdejší kosatcové lado, zabíraly dříve podstatně větší území jak směrem k Lazci, tak směrem do prostoru dnešního lesoparku. Dnes zdejší lado, na jehož okraji tůňka leží, představuje jeden z posledních kvalitních porostů v nivě Litavky.

Lesopark Litavka

Plány vytvoření parkových a příměstských lesů tzv. lesoparků kolem Příbrami vznikaly od roku 1973. Vybudování zeleného prstence kolem města mělo zajistit městskému obyvatelstvu dostupné rekreační oblasti.

V roce 1976 byly zahájeny první realizační práce v budoucím parkovém lese a během následujících tří let byl areál lesoparku Litavka postupně budován občany města v rámci takzvané akce Z, tzn. po pracovní době a zadarmo. Jedna strana údolí byla zalesněna. Vznikla centrální cesta vedoucí od fotbalového stadionu tehdy zvaného Baník k Vysokopeckému rybníku. Rybníčky byly vytvořeny a upraveny tak, aby vyhovovaly sportovnímu rybaření. Na protilehlé straně údolí vznikla odpočinková centra s lavičkami a herními prvky.

Naštěstí nebyly realizovány všechny plánované stavby. Pouze na papíře zůstalo např. koupaliště, které mělo vzniknout přímo před námi, v prostoru lada.

Regulace koryta řeky

Po vybudování rekreačního areálu zdejšího lesoparku se dodatečně přistoupilo k úpravám kolem nově opraveného stadionu. Kvůli rozšíření parkoviště a obavám ze zatopení hrací plochy bylo v roce 1980 v tomto úseku koryto Litavky regulováno a přeloženo dál od hřiště.

Přímo za námi tedy vidíme vodu tekoucí betonovým korytem. Bez kamenů, kořenů stromů, náplavových ostrůvků, zákrutů a tůněk se ve vodě ani v její bezprostřední blízkosti pokryté betonovými panely životu nedaří. Výrazně se zde snižuje druhová rozmanitosti rostlinných i živočišných druhů.

S ohledem na snižování povodńových škod má význam regulovat vodní toky pouze v intravilánu obcí. Voda je pak při povodních rychle převedena pryč. Mezi obcemi je ale vhodné ponechat koryto řeky přírodním silám. Voda se zde může rozlít v údolní nivě, zpomalí se její odtok a část vodních mas se vsákne do půdy.

Prohlédli jste si koryto, ve kterém za vámi teče Litavka? Katastrofa! Ryby tam nechytím a v betonovém břehu si hnízdo těžko vyhloubím! Ještěže tady kolem tůňky se daří žábám. Ty mě vždycky pobaví.

Na svatého Řehoře čáp letí přes moře a žába hubu otevře. Jenže která žába se od vody ozývá jako první?

Obojživelníci projdou během života několika velmi odlišnými podobami.

  • E Před opuštěním vody mizí žábry a k dýchání slouží plíce.
  • O Z vajíčka se vylíhne larva.
  • K Čolek se vydává na souš.
  • Č Vajíčko samička ukryje mezi listy vodních rostlin. Ale na obrázku je snůška žabích vajíček. Samička čolka snáší vajíčka jednotlivě.
  • L Pulec roste, dýchá žábrami a vyvíjejí se mu končetiny.